صفحه اصلي > پروژه های خاتمه یافته > عناوین پروژه ها 
 

 

        ردیف     

عناوین قراردادهای پژوهشی         

            مجری پروژه                           سال خاتمه       
1

تبیین مدل مدیریت استعدادو امکان سنجی استقرار آن در شرکت توزیع برق

  دانشگاه علوم تحقیقات   1398
2

 تدوین نقشه راه کاربردی بهبودکیفیت توان

  شرکت پژوهنده نیرو  1398
3

محاسبه هزینه خاموشی مشترکین صنعتی و ضریب الاستیسه بار شرکت توزیع برق تهران

   دانشگاه تبریز 1398
4

طراحی روش تعمیرات و نگهداری پایایی محور در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

    دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی      1398
5

بررسی وضعیت تخلیه جزئی کابلهای کاندید شبکه 20 کیلوولت تهران بزرگ

  دانشگاه شهید بهشتی 1397
6

طراحی مدل شایستگی اعتماد و تدوین برنامه پیاده سازی نقشه راه مدل

  پژوهشگاه نیرو 1396
7

طراحی وساخت مبدل اینورتری پربازده منبع فتوولتائیک قابل اتصال به شبکه در سطح خانگی

 دانشگاه امیر کبیر    1399

 


سال