صفحه اصلي > سامانه ارسال مقالات >  مقالات ارائه شده 
 
عنوان فرم
نام محقق: *
نام خانوادگی محقق: *
نام دانشگاه/شرکت دانش بنیان(مختص اشخاص حقوقی): *
عنوان پروژه پیشنهادی: *
نحوه همکاری:
آخرین مدرک تحصیلی:
رشته تحصیلی: *
گرایش: *
زمینه تخصصی محقق: **********
زمینه تخصصی پروژه پیشنهادی:
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:
محل خدمت / تحصیل:
سمت سازمانی:
تلفن ثابت به همراه کد شهر:
تلفن همراه محقق:
همراه همکار پروژه:
ایمیل محقق:
آدرس پستی محقق:

ارسال فرم 13 صفحه ای :
فرم 2 صفحه ای:
معرفی نامه از دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه(مختص دانشجویان):
رزومه فعالیت های علمی و پژوهشی:
ارسال مستندات شرکت های دانش بنیان/ مجوز انجام امور پژوهشی(مختص اشخاص حقوقی)